Kursy

Program i Prelegenci

Program kursu

Podstawowe zasady księgowości wspólnot mieszkaniowych.

 • Wspólnota mieszkaniowa. Udziały w nieruchomości wspólnej. Osobliwy przypadek garaży stanowiących odrębny lokal. – 1h
 • Rola i zadania zarządcy nieruchomości. Zadania wchodzące w zakres zarządzania nieruchomością. – 0,5h
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną. Zasady partycypacji w kosztach – 0,5h
 • Prawa i obowiązki właścicieli lokali – 0,5h
 • Koncepcja ułomnej osobowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej – 1h
 • Zdarzenia gospodarcze – 0,5h
 • Aktywa, pasywa, bilans. Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans– 1h
 • Konto księgowe, dowód księgowy, pojedynczy i podwójny zapis – 0,5h
 • Przychody, koszty – 0,5h
 • Plan kont – 1h
 • Podstawowe operacje na bilansie – ćwiczenie – 0,5h
 • Czytanie dokumentów księgowych – ćwiczenie – 0,5h

Prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych.

 • Zasady rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. – 0,5h
 • Cele rachunkowości wspólnot mieszkaniowych– 0,5h
 • Definicja rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej– 1h
 • Opisywanie dokumentów– 0,25h
 • Storna i zapisy techniczne (czarne i czerwone storna) – 0,25h
 • Rozrachunki– 0,5h
 • Wymogi wynikające z ustaw podatkowych– 0,5h
 • Ustawa o ochronie danych osobowych a prawo właścicieli do informacji– 0,5h
 • Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. – 1h
 • Podstawowe księgowania– 1h
 • Ćwiczenia księgowe– 1h

Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej.

 • Naliczanie zaliczek – 2 h
 • Ustalenie zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości. - 2h
 • Sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej. – 4h

Podatki wspólnot mieszkaniowych

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych– 1h
 • Ustawa o podatku od towarów i usług– 2,5h
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: – 0,5h
 • Podatek od nieruchomości– 1h
 • Opłata za środowisko– 0,5h
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych– 1,5h
 • Sprawozdania dla GUS i banków (w przypadku zaciągania kredytów) – 1h


Liczba godzin – 32 godziny edukacyjne

Czas trwania: 4 dni

Trenerzy: Michał Czapliński oraz Dorota Oleszczuk

Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Zajmuje się w finansami i rachunkowością nieruchomości mieszkaniowych.


Dorota Oleszczuklicencjonowany zarządca nieruchomości, ekonomista, posiada zawodowe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, absolwent Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalsta z zakresu finansów i rachunkowości nieruchomości mieszkaniowych