Procedury prowadzenia i odbioru prac budowlano-remontowych

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Poinformuj nas o swoim zainteresowaniu!

Twoje dane

Miasto

 

Procedury prowadzenia i odbioru prac budowlano-remontowych

Praktyczne i formalne aspekty planowania, realizacji i odbiorów robót remontowych dla właścicieli i zarządców nieruchomości.

Czy wiesz...

 • Jak ocenić stan techniczny budynku i kto powinien to zrobić?
 • Jak prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót remontowych?
 • Jakie obowiązki wynikają z przepisów prawa przy realizacji robót budowlanych, kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy formalności nie są wymagane?
 • Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
 • W jaki sposób przygotowac się do odbiorów robót budowlanych i jak je przeprowadzić?
 • Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?

       

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione metody i sposoby oceny stanu technicznego nieruchomości.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności.
 • Wskazana zostanie waga planowania, a w tym źródeł danych i informacji niezbędnych do przygotowywania planów remontowych.
 • Omówione zostaną umowy:  o roboty budowlane (remontowe) o umowa o dzieło, oraz ich znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanchy, dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku.
 • Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

 

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-remontowego. Proces ten obejmuje budowę obiektu budowlanego, przebudowę, odbudowę, nadbudowę, oraz remont. Temat jest niezwykle złożony pod względem prawnym, formalnym, technicznym. Należy określić stan techniczny budynku, potrzebu w zakresie remontów oraz je zaplanować i zrealizować. Istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. Sama realizacja budowy na „żywym organizmie” eksploatowanego budynku już jest przedsięwzięciem wymagającym niezwykle dopracowanej organizacji prowadzenia robót. Przedstawione zostaną przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Podane będą praktyczne rady jak przygotować roboty, przeprowadzić je i odebrać. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności do właścicieli i zarządców nieruchomości, spółdzielców oraz podmiotów gospodarczych, którzy wykonując zalecenia zawarte w protokołach z obowiązkowych kontroli, wnioski i decyzje swoich mocodawców są zobligowani do wykonania robót budowlanych polegających między innymi na remoncie, przebudowie, modernizacji czy też nadbudowie budynku.

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 300 zł/osoba + VAT

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy

- możliwośc indywidualnych konsultacji z trenerem

Program szkolenia:

Moduł I – Metody określenia stanu technicznego i rozmiarów zużycia budynku:

 • Metody i sposoby oceny stanu technicznego budynku,
 • Zakresy kontroli rocznej i pięcioletniej i ich praktyczne zastosowanie
 • Zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie do planowania i realizacji robót budowlanych

Moduł II - Planowanie robót remontowych

Moduł III - Organizacja robót remontowych

Moduł IV - Realizacja robót remontowych

 • Definicje stosowane w procesie budowlanym
 • Wymagania formalne przy realizacji robót remontowych
 • Dokumentacja techniczna robót
 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Kontrole realizacji robót
 • Zmiany w trakcie realizacji
 • Odbiory robót

 Moduł V - Procedury postępowania przy wykryciu wad i usterek budowlanych:

 • Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło w przepisach kodeksu cywilnego
 • Rękojmia za wady
 • Gwarancja jakości
 • Skutki niewykonania zobowiązań

Moduł VI - Wady i usterki budowlane:

 • Definicja wady
 • Odpowiedzialność za wady
 • Źródła wad i błędów
 • Zapisy w umowie o roboty budowlane
 • Skuteczne egzekwowanie swoich praw

Szkolenie poprowadzi : Michał Substyk

Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.