Praktyki-Rzeczoznawca Majątkowy!!!

Zapraszamy na praktyki zawodowe na licencję Rzeczoznawcy Majątkowego, termin rozpoczercia 26 listopad 2011, najlepsza kadra w Polsce, korzystne warunki płatność, zobacz szczegóły: 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych, niezbędne jest odbycie praktyki zawodowej.

Uczestnicy praktyk
Oferta praktyk skierowana jest do osób, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie i odbyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości.

Czas trwania
Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych trwają 12 miesięcy.
Zajęcia odbywać się będą co drugi tydzień w formie popołudniowych lub weekendowych sesji.
Praktyki zawodowe prowadzone będą przez osoby uprawnione w formie konsultacji w grupach 5-osobowych.
W trakcie praktyk kandydat na rzeczoznawcę majątkowego sporządza 15 operatów szacunkowych.

Termin rozpoczęcia
Warszawa – 25 listopad 2011 r.

Wykładowcy
Praktyki zawodowe prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 5 lat.
Praktyki będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
Cena: 5500 zł
Możliwość rozłożenia płatności do 3 rat.
Opłaty formalno-prawne:
Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej – 100 zł wpłata na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Koszt organizacji praktyk zawodowych – 500 zł wpłata na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Przebieg praktyk
Podczas praktyk zostanie omówiony sposób sporządzania operatu szacunkowego oraz jego forma i treść na praktycznych przykładach. Kandydat dowie się, jakie informacje musi pozyskać w celu wykonania operatu szacunkowego i jak od strony praktycznej wykorzystać zgromadzone dane. Omówione zostaną również oględziny nieruchomości oraz przekazany przykładowy protokół z oględzin.
Zapewnimy kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostwa, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W celu ułatwienia dostępu do danych niezbędnych do sporządzenia operatu przechowywanych przez różne urzędy i instytucje kandydat otrzymuje zaświadczenie o udziale w praktykach zawodowych.
Podczas praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego samodzielnie sporządza piętnaście projektów operatów szacunkowych, w których określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny, po uprzednim dokonaniu oględzin wycenianych nieruchomości.
W trakcie wykonywania operatów szacunkowych praktykanci objęci są opieką merytoryczną osób uprawnionych, mają umożliwione konsultacje na poszczególnych etapach swojej pracy oraz mogą zadawać pytania dotyczące sporządzanych operatów. Prowadzący służą również swoją pomocą i doświadczeniem przy analizie pozyskanych dokumentów i informacji oraz udzielają wskazówek przy doborze nieruchomości wybranych do wyceny.
Kandydaci na rzeczoznawców majątkowych otrzymają w trakcie praktyk wzory operatów szacunkowych, stanowiących dużą pomoc w wykonaniu własnych. Wzory operatów pomagają praktykantom w uniknięciu kardynalnych błędów. Dodatkowo zostają omówione zastosowane podejścia i metody oraz zasady obliczeń.
Praktykanci objęci są doradztwem w trakcie dokonywania wpisów w dziennikach praktyk. W trakcie praktyk zostaną przekazane wzory wpisów do dziennika praktyk.
Na zakończenie praktyk zostaje zorganizowane spotkanie, w trakcie którego omawiane są przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne występujące na egzaminie państwowym. Kandydatom na rzeczoznawców majątkowych udzielane są wskazówki na co zwracać uwagę podczas przygotowywania się do postępowania kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Organizator praktyk obejmuje kandydatów na rzeczoznawców majątkowych opieką podczas kompletowania wniosku do Ministra Infrastruktury o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
22 890-00-20 w. 3
ailczuk@spwn.pl
kom: 696 068 094