O stowarzyszeniu SPWN

Walne zebranie członków

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma zaszczyt zaprosić

na Walne Zebranie Członków SPWN,

które odbędzie się dnia 28.05.2015 r. w Warszawie w siedziebie SPWN przy ul.Towarowej 22 o godzinie 17.30. (drugi termin godzina 18,00)

 

Zarząd SPWNPORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

w dniu 28 MAJA 2015r.

 

Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

 1. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Zastępcy  i Sekretarza.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 1. Odczytanie porządku obrad.
 1. Przyjęcie Porządku Obrad.
 1. Przedstawienie:

a.    Sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia za rok 2014.

b.    Sprawozdania finansowego (wraz z informacją dodatkową) składającego się z bilansu ; rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 rok.

 1. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 1. Dyskusja i głosowanie projektów Uchwał: 
 • Nr  1/2015 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 • Nr  2/2015 – w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2014r.
 • Nr  3/2015 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SPWN za 2014r.
 • Nr  4/2015 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok obrotowy 2014r.
 • Nr  5/2015 – w sprawie uchwalenia programu działania Stowarzyszenia na 2015r.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zebrania.