Partnerzy

Studia Podyplomowe

NAJKRÓTSZA DROGA DO PAŃSTWOWEJ LICENCJI

STUDIA PODYPLOMOWE + PRAKTKI ZAWODOWE

STUDIUJ RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

Charakterystyka

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną nieruchomości i tylko on uprawniony jest do określenia wartości nieruchomości. Zawód rzeczoznawcy majątkowego daje możliwość prowadzenia działalności w zakresie wyceny nieruchomości. Wiarygodne i obiektywne określenie wartości nieruchomości pozwala na uzyskanie pewności zarówno przez sprzedającego jak i kupującego, że oferowana cena jest odpowiednia.

Z uwagi na fakt iż zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego proces uzyskania uprawnień został ściśle uregulowany w przepisach prawa i tak zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego wymaga posiadania uprawnień zawodowych.

Postępowanie o uzyskanie uprawnień jest kilku etapowe:

Etap I - STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem uzyskania licencji zawodowej jest uzyskanie wykształcenia z zakresu wyceny Nieruchomości jednym z sposobów jest uczestnictwo w Studiach Podyplomowych spełniających minimum programowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra ………………………………………………… w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości".
Uczestnicy studiów uzyskują wiedzę z zakresu aspektów prawa cywilnego i rzeczowego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, praw zobowiązań. Słuchacze dodatkowo poznają źródła informacji o nieruchomościach oraz podstawy wiedzy ekonomicznej. Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych słuchacz będzie potrafił zastosować odpowiednie podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości, a także będzie umiał wycenić nie tylko nieruchomości ale i wszystkie prawa i zobowiązania z nim związane.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wykładową pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania a także praktyków z rynku wyceny -rzeczoznawców majątkowych.

Etap II - PRAKTYKA ZAWODOWA

W trakcie odbywania  Studiów Podyplomowych można obecnie odbyć praktyczne przygotowanie do zawodu. Uczelnia zapewnia gwarantowane miejsce odbywania praktyki zawodowej w porozumieniu z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Absolwent studiów podyplomowych podpisując umowę dotyczącą warunków odbycia praktyk ma obowiązek w ciągu 6 mc sporządzić projekty 6 operatów szacunkowych.

 

 

Etap III - Ministerstwo

Po odbyciu praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kompletuje dokumenty do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych. Ministerstwo na min. 40 dni przed planowanym postępowaniem weryfikuje pod kątem formalnym złożone dokumenty i kwalifikuje kandydata do kolejnego postepowania.

Etap IV- Ministerstwo

Po złożeniu dokumentów o nadanie licencji zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego przystępuje do egzaminu pisemnego i składającego się z testu wielokrotnego wyboru. Wg. nowych, obowiązujących przepisów brak jest zadań.

Etap V- Ministerstwo

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu pisemnego kandydat przystępuje do egzaminu ustnego sprawdzającego praktyczne przygotowanie do zawodu rzeczoznawcy majątkowego.