Praktyki zawodowe

Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych - wycena nieruchomości

NOWY TERMIN ROZPOCZĘCIA

28 września 2019r. 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych bądź wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, niezbędne jest odbycie praktyk rzeczoznawców majątkowych.


Uczestnicy praktyk

Prowadzone przez Stowarzyszenie praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź posiadających wykształcenie wyższe  i ukończone studia podyplomowe „Wycena nieruchomości”. Uczestnicy praktyki wycena nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych w trakcie jej odbywania posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania licencji państwowej w zakresie "wycena nieruchomości".  


Czas trwania

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych do wyboru:

a)nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f) nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

 Wykładowcy

W ramach praktyki zawodowej Stowarzyszenie zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe rzeczoznawca majątkowy prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 3 lata.
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Szczegółowa lista www.http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe/praktyki_dla_rzeczoznawcow_majatkowych/opiekunowie_operatow

 

Koszt praktyk:


Wpisowe: 250 zł 

Opłata za praktykę zawodową - 2500 ZŁ - zgodnie z Rozporządzeniem Minista Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości - " 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.."

 

  Jesteś zainteresowany odbyciem praktyk w SPWN?

Wyślij do nas  zgłoszenie na adres praktyki@spwn.pl

 

Biuro organizacji praktyk: TEL 534552585

Aby rozpocząć praktykę zawodową konieczne jest złożenie poniższych dokumentów:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
  • Kopia ukończenia studiów wyższych
  • Potwierdzenie opłaty za dziennik praktyk w wysokości 137,60 zł.
  • Wniosek o odbycie praktyki (pobierz) 
  • Oświadczenie o spełnieniu wymogów (pobierz) 
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 
  • Upoważnienie do odbioru dziennika 
bph