Praktyki zawodowe

Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych - wycena nieruchomości

Nowy termin rozpoczęcia:

 

 10 maj 2014r.

 

opłaty za dziennik praktyk zawodowych

kwota 109,50 zł na konto:

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

BPH PBK S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

 

Jesteś zainteresowany?

 

Wypełnij wniosek

 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych bądź wyższych magisterskich o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, niezbędne jest odbycie praktyk rzeczoznawców majątkowych.


Uczestnicy praktyk

Prowadzone przez Stowarzyszenie praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe ( mogą być to studia licencjackie + podyplomowe) o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź posiadających wykształcenie wyższe  i ukończone studia podyplomowe „Wycena nieruchomości”. Uczestnicy praktyki wycena nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych w trakcie jej odbywania posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania licencji państwowej w zakresie "wycena nieruchomości".  


Czas trwania

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych do wyboru:

 

a)nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f) nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

 Wykładowcy

W ramach praktyki zawodowej Stowarzyszenie zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe rzeczoznawca majątkowy prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 3 lata.
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Szczegółowa lista www.http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe/praktyki_dla_rzeczoznawcow_majatkowych/opiekunowie_operatow

Koszt praktyk: 1920 złWarunki rekrutacji:

Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w Nieruchomościach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (na dole strony)

zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej - ezwierzchowska@spwn.pl

 

Aktualny projekt Rozporzadzenia:

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

 22 890-00-20 w. 3

ezwierzchowska@spwn.pl

kom: 696 068 094

 

 

Jestem zainteresowany praktykami dla:

Rzeczoznawców Majątkowych:

 

 Dane kontaktowe:

 

 Imię: 

 

 Nazwisko: 

 

 Telefon: 

 

 e-mail: 

 

 Pytania/uwagi

 

 

bph