Praktyki zawodowe

Postępowanie Kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

 

  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych przeprowadzane jest przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną i zostało ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  11 marca 2014  r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

   Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego składa do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nie później niż na czterdzieści dni przed wybranym terminem etapu wstępnego postępowania.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach.

W trakcie etapu wstępnego Komisja ustala czy kandydat na rzeczoznawcę majątkowego spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu przeprowadzonego w celu uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W trakcie egzaminu obejmującego część pisemną i ustną, Komisja sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydata do wykonywania działalności zawodowej.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań.

Za każdą poprawną odpowiedź w teście otrzymuje się 1 punkt, przy czym poprawność odpowiedzi uzyskuje się po wskazaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi cząstkowych.

Do części ustnej egzaminu dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 65 punktów. 

Przygotowanie praktyczne kandydata Komisja sprawdza w części ustnej egzaminu.

Kandydat dokonuje wyboru co do formy egzaminu ustnego:

1. Omawia procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośrów sześciu dołączonych do wniosku

albo

2. Omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny. Po omówieniu procedur, zespół kwalifikacyjny, zadaje po trzy pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości.

Omówienie każdej procedury wyceny nieruchomości jest oceniane w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów, podobnie jest oceną odpowiedzi na pytania zespołu kwalifikacyjnego.

Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeśli kandydat uzyskał conajmniej 14 punktów z ogólnej liczby 24 punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku gdy kandydat  zakończył część usną egzaminu wynikiem pozytywnym, postępowanie kwalifikacyjne również zakończył wynikiem pozytywnym.

W przypadku gdy kandydat zakończył część ustną z wynikiem negatywnym może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Kandydat składa wniosek do ministra nie później niż 40 dni przed wyboranym terminem egzaminu.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło na swojej stronie około 2000 pytań egzaminacyjnych.

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

 

Terminy postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.